Văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vay và cho vay nhà ở xã hội

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về lãi cho vay mua nhà ở xã hội. Đọc thêm tại chinh sach cho vay nha o xa hoi

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về cấp bù chênh lệch lãi suất dành cho các trường hợp vay và cho vay mua nhà ở xã hội. Xem tại Quyết định